Toilet w/3" flush valve into 3" drain pipe

Printable View